FAMILY DOCTOR

09 Мар

Тернопільський досвід стажування студентів-медиків та інтернів

(№6(27), 2010)

Лілія БАБІНЕЦЬ
професор кафедри поліклінічної справи та сімейної
медицини ТДМУ імені І.Я.Горбачевського, д.мед.н.

Володимир ГОЩИНСЬКИЙ
завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, професор, д.мед.н.

З метою реалізації Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року, затвердженої Законом України від 22.01.2010 № 1841-VI, постанов Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» та від 13.06.2007 № 815 «Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року» в Україні проводиться низка реформ у системі охорони здоров’я.
Як відомо, головною метою реформування системи охорони здоров’я України нині є проведення реформи за чіткою структуризацією надання медичної допомоги в державі. Урядом країни визначені головні напрями цієї реформи, серед яких організація роботи первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) є пріоритетною. Визначено також основні  напрями на шляху поліпшення надання первинної допомоги. Це зміни у сфері підготовки і перепідготовки сімейних лікарів та економічні перетворення, що містять: зміну статусу медичних установ, зміну порядку фінансування цих закладів та запровадження договірних взаємовідносин між замовником і виробником (надавачем) медичних послуг.
Зрозуміло, що без якісної підготовки на всіх етапах становлення лікаря загальної практики – сімейного лікаря, без створення відповідної мотивації їх роботи  неможливо здійснити реформування ПМСД. Слід відзначити, що основний акцент у підготовці сімейного лікаря припадає на післядипломний рівень. Але життя показує, що більшість випускників вищих навчальних медичних закладів, маючи достатні теоретичні знання та практичні навички, психологічно не готові до роботи сімейним лікарем у сільській місцевості. Адже система професійної підготовки студентів старших курсів обмежена навчальною програмою, яка не передбачає їх детального ознайомлення  зі специфікою роботи в амбулаторії сімейного лікаря та стажування на базі цих амбулаторій.
Тому, за  ініціативою Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського (ТДМУ) і особисто його ректора, члена-кореспондента НАМН України, д.мед.н., проф. Ковальчука Леоніда відповідно до ст.13, 14 «Основ законодавства України про охорону здоров’я», «Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини у Тернопільській області», затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, рішень колегій Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 22.09.2008  та 29.04.2009 р., вперше в Україні було створено навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД).
У вересні 2009-го було відкрито Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги при Добриводській  амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в селі Зарубинці Збаразького району, а в грудні цього ж року – в селі Гнилиці Підволочиського району.
Структурними підрозділами навчально-практичного центру ПМСД є: кабінет лікарського прийому, процедурна зі стерилізаційною, допоміжні приміщення (в тому числі і побутові приміщення для проживання студентів та інтернів). Протягом року НПЦПМСД були устатковані ЕКГ-комплексами, стоматологічним оснащенням, комп’ютерами та іншими приладами й розхідними матеріалами, необхідними для навчання і проведення діагностично-лікувального процесу.
29 жовтня 2010 року відбулося урочисте відкриття такого Центру в селі Гнилиці Підволочиського району, а 16 листопада – в селі Зарубинці Збаразького району. У церемонії відкриття взяли участь голова Тернопільської обласної державної адміністрації М.М. Цимбалюк, ректор ТДМУ імені Івана Горбачевського, член-кор. НАМН України проф. Леонід Ковальчук, начальник Головного управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації М.М. Буртняк, голови  Підволочиської і Збаразької райдержадміністрацій та районних рад.

Родзинкою Центру ПМСД села Зарубинці є створений тут музей-садиба академіка Івана Горбачевського, ім’ям якого названо Тернопільський медичний університет. Студенти-медики, інтерни, викладачі мають можливість відвідати створену експозицію, відчути високу енергетику місця, де народився і жив майбутній академік, який прославив Україну на весь світ, зробивши низку визначних наукових відкриттів у галузі медичної біохімії. Іван Якович залишився патріотом української землі, працюючи в передових наукових закладах Європи.
Адміністрація ТДМУ розробила відповідне Положення, в якому акцентується увага на тому, що НПЦПМСД є навчальним структурним підрозділом ТДМУ та безпосередньо підпорядковується йому. Згідно з цим положенням у населених пунктах районів університет організовує НПЦПМСД для проведення практичного навчання студентів 6-го курсу та лікарів-інтернів, надання планової та невідкладної амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, яке проживає у районі діяльності, та прикріпленим працівникам підприємств, шкіл і дошкільних закладів.
Проходження практичних навчань студентів 6-го курсу та лікарів-інтернів  у НПЦПМСД  здійснюється за графіками деканатів медичного факультету та ФПО ТДМУ, затвердженими проректором із науково-педагогічної та лікувальної роботи, в якому передбачені терміни практичного навчання та фіксовані години амбулаторного прийому хворих, допомога вдома, профілактична та інша робота.
Оснащення науково-практичного центру медичною апаратурою, інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарським майном здійснено Тернопільським державним медичним університетом відповідно до затверджених нормативів у встановленому порядку.
Важливим пунктом вищезазначеного Положення є те, що у Науково-практичному центрі ПМСД студенти 6-го курсу та інтерни ведуть навчальну облікову та звітну  документацію, аналогічну   документації, передбаченій наказами Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету статистики України.

Основною метою стажування  студентів 6 курсу та інтернів у НПЦПМСД є вдосконалення практичних навичок  із:
· надання першої та невідкладної лікарської допомоги пацієнтам із захворюваннями, травмами, отруєннями та нещасними випадками;
· раннього виявлення захворювань, первинне  обстеження хворих та здорових, що звернулись у НПЦПМСД, та своєчасне надання лікарської допомоги населенню як на амбулаторному прийомі, так і під час надання допомоги вдома;
· допомоги сімейному лікарю у проведенні профілактичних оглядів та в диспансерному нагляді за населенням, у тому числі за хворими, які підлягають динамічному нагляду, у формуванні списків осіб із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань;
· допомоги сімейному лікареві в організації та проведенні подвірних обходів та оформлення паспортів сім’ї;
· участі у протиепідемічних заходах разом із сімейним лікарем, у щепленнях, виявленні інфекційних хворих, динамічному нагляді за особами, які були в контакті з інфекційними  хворими, реконвалесцентами;
· участі в проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності та у відборі осіб  з метою  санаторно-курортного  лікування;
· заповнення первинної медичної документації, яка є в амбулаторії сімейного лікаря.

Студенти-медики 6 курсу та інтерни працюють відповідно до вимог, які до них доводять викладачі.
По 2 студенти 6-го курсу та інтерн-лікувальник (у кожному із сіл), а протягом листопада 2010 р. інтерн-стоматолог впродовж тижня працюють на базі НПЦПМСД під контролем викладачів і фельдшерів ФАПів сіл. Лікар-інтерн очолює цю бригаду та здійснює контроль за роботою підпорядкованих йому з проходження практики студентів  6-го курсу. Необхідно зазначити, що протягом попереднього періоду роботу стажерів скеровували фельдшери зазначених сіл.
Особливу допомогу в організації стажування студентів та інтернів надає фельдшер М.Чорнобай. Мирослава Ярославівна, яка очолює ФАП с. Гнилиці, беззмінно пропрацювала тут, у рідному селі, 35 років. У 1976-му закінчила Кременецьке медучилище. З тих пір свої знання та вміння віддає населенню свого села.
У с. Гнилиці 280 дворів і 608 осіб населення, з них 68 – діти. У проведенні акушерсько-гінекологічного нагляду фельдшеру допомагає акушерка, яка обслуговує 112 жінок, з них – 6 вагітних. Робота проходить під керівництвом сімейного лікаря, який працює в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини у с. Шельпаки, віддаленому від с. Гнилиці на вісім кілометрів. Часто доводиться діяти самостійно, проте пані Мирославі не звикати: є і досвід, і знання, і вироблене з роками чуття медичної справи. В її особі викладачі ТДМУ, студенти та інтерни мають надійного порадника, помічника в роботі та організації побуту. Незважаючи на труднощі життя, пані Мирослава надзвичайно оптимістична людина.
У с. Зарубинці Підволочиського району 200 дворів, 627 осіб населення, серед яких 125 – діти до 14-ти і 20 – до 18 років. На акушерсько-гінекологічному обліку – 227 жінок, чотири з них – вагітні. Село Зарубинці розташоване за сім кілометрів від с. Добриводи, де є амбулаторія ЗПСМ, і за 14 км від Збаража. У Зарубинцях прийом сімейний лікар веде лише раз на місяць (кожний четвертий понеділок). Організація співпраці викладачів і стажерів ТДМУ у с. Зарубинці здійснюється переважно в телефонному режимі і потребує подальшої корекції.
Остаточну оцінку роботі студентів та інтернів дають викладачі кафедр сімейної медицини (додипломної та післядипломної освіти), які згідно із графіком, затвердженим проректором з лікувальної роботи, виїжджають у НПЦПМСД в останній день стажування бригади (понеділок кожного тижня). Викладач оцінює якість заповнення відповідної медичної документації та приймає звіт про проведену на дільниці лікувально-профілактичну роботу. Він також за встановленою формою подає у лікувальну частину університету загальний звіт по двох навчально-методичних центрах ПМСД.
Діяльність НПЦПМСД у селах є не тільки педагогічним процесом, а й реальним внеском Тернопільського університету в надання шефської консультативно-лікувальної допомоги сільському населенню.

Дані діяльності студентів та інтернів НПЦПМСД
за 2009–2010 рр.

· Прийнято амбулаторних хворих  – 310/94
· Проліковано хворих вдома – 206
· Оглянуто сімей із заповненням медичного паспорта – 384/272/868
· Взято на диспансерний облік із заповненням «Контрольної карти диспансерного хворого» – 202
· Заповнено амбулаторних карт – 737
· Заповнено статистичних талонів – 543
· Проведено ін’єкцій/інфузій – 256/8
· Проведено ЕКГ – 12
· Перев’язок – 24
· Медогляди (чоловіки/жінки/діти) – 240/314/115
· Направлено до дільничного терапевта/консультанта – 152/93

Дані діяльності студентів та інтернів НПЦПМСД
за вересень–жовтень 2010 р.

· Прийнято амбулаторних хворих – 105/82
· Проліковано хворих вдома – 74
· Оглянуто сімей із заповненням медичного паспорта – 135/140/35
· Взято на диспансерний облік із заповненням «Контрольної карти диспансерного хворого» – 95
· Заповнено амбулаторних карт – 225
· Заповнено статистичних талонів – 220
· Проведено ін’єкцій/інфузій – 33/10
· Проведено ЕКГ – 16
· Перев’язок – 26
· Медогляди (чоловіки/жінки/діти) – 70/56/4
· Направлено до дільничного терапевта/консультанта – 49/32
Роботу студентів та інтернів-лікувальників протягом досліджуваного періоду можна визнати успішною. Рівень оволодіння зарегламентованими для освоєння практичними навичками – добрий і відмінний.
Нарікань на побутові умови практично немає: є ліжка і постіль, необхідні меблі, в тому числі кухонні, прилади і посуд, холодна і тепла вода, душ, газ і електрика. Працівники сільських медичних пунктів характеризують студентів тільки позитивно.
Труднощі в організації роботи НПЦПМСД, звісно, є. Були незначні перебої в постачанні медикаментів, перев’язочного матеріалу, бланків первинної документації. Ці проблеми успішно та оперативно вирішувалися. Траплялися поломки в роботі медичної та господарської апаратури, які теж швидко усувалися. В цілому роботу працівників ТДМУ, відповідальних за виконання проекту, можна вважати успішною, хоча й нелегкою.
Добре себе зарекомендували протягом першого місяця роботи в НПЦПМСД інтерни-стоматологи. Приміром, інтерн першого року навчання 8 гр. О. Боярко протягом трьох днів прийняла 30 пацієнтів – проводила екстракції й лікування зубів. Працювала під контролем викладачів.
Робота стоматологів на базі буде ефективнішою після придбання портативних рентген-установок та інтраоральних камер, які, на прохання викладачів-стоматологів і за особистої підтримки ректора університету Л. Ковальчука найближчим часом будуть придбані.
У перспективі роботи Центру ПМСД сіл Гнилиці і Зарубинці – налагодження  тіснішої співпраці із сімейними лікарями амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, де розташовуються навчально-практичні центри, залучення студентів та інтернів до проведення медичних оглядів та диспансерного спостереження.
Для якісного проведення диспансеризації населення згідно з наказом МОЗ України №728 від 27.08.2010 р. розпочато роботу щодо заповнення «Анамнестичної анкети», затвердженої МОЗ України, на кожного жителя села і введення отриманих даних у комп’ютерну програму «Реєстратура». Також запропоновано для забезпечення наступності та динамічності збору інформації щодо жителів за подвірним принципом завести окремі комп’ютерні сторінки подвірних обходів для кожного подвір’я із занесенням до електронної бази «Реєстратура».
Планується налагодити у вихідні проведення силами студентів та інтернів санітарно-просвітницької роботи – бесіди, лекції, круглі столи з населенням підшефних сіл за розробленим планом і тематикою. Перші результати роботи навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості для стажування студентів 6 курсу, інтернів-лікувальників і стоматологів можна вважати позитивними й оптимістично спрямованими в майбутнє. Заплановано чимало. Зокрема, здійснення нових, цікавих, хоч і непростих у реалізації, проектів. Та розмова про них – попереду.

Міток немає

Добавить комментарий


Слои по горизонтали
Увага! Інформація, опублікована на сайті, призначена тільки для ознайомлення. Описані методи діагностики, лікування, рецепти народної медицини і т.д. самостійно використовувати не рекомендується. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю!

� 2017 FAMILY DOCTOR |